FirmaSpecjalistyczna.pl

Windykacja na koszt dłużnika – co musisz wiedzieć?

Wielu przedsiębiorców rezygnuje z egzekwowania zobowiązań od swoich dłużników w obawie przed wysokimi kosztami związanymi z działaniami windykacyjnymi. Niewielu z nich wie, że istnieje możliwość prowadzenia windykacji na koszt dłużnika.

Etapy windykacji wierzytelności

Jeśli dłużnik ociąga się z uregulowaniem swojego zobowiązania, pierwszym krokiem jest wezwanie go do zapłaty należności. Polubowne dochodzenie roszczeń rzadko kończy się sukcesem i zdecydowana większość tego typu spraw trafia do firm windykacyjnych. Kolejnym etapem jest skierowanie sprawy do sądu, który wskazuje termin uregulowania zobowiązań. Jeśli minie on bezskutecznie, należy złożyć wniosek do komornika sądowego o rozpoczęcie egzekucji. Wszystkie wskazane powyżej działania wiążą się z określonymi kosztami. Kto je ponosi?

Windykacja na koszt dłużnika

Źródłem tej instytucji prawnej są przepisy znowelizowanej ostatnio Ustawy z dnia 28 kwietnia 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Na podstawie tej regulacji każdy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot kosztów windykacji od dłużnika. Tym samym, po wyegzekwowaniu należności głównej, firma windykacyjna, której zlecono dochodzenie roszczeń, wystawia dłużnikowi notę obciążeniową tytułem zapłaty za prowadzone czynności. Oznacza to, że wierzyciel w pierwszej kolejności ponosi koszty działań windykacyjnych, jednakże może dochodzić ich zwrotu od dłużnika. Jeśli ten nie zapłaci kosztów związanych z egzekucją dobrowolnie, sprawa kierowana jest do sądu. Windykacja długów powstałych na skutek dochodzenia zwrotu należności głównej zazwyczaj kończy się polubownie.

Rekompensata dla wierzyciela za niezapłacone faktury

Wspomniana powyżej ustawa przewiduje stałą kwotę rekompensaty dla wierzyciela, którego świadczenie nie zostało zrealizowane w terminie przez dłużnika. Jeśli więc dłużnik spóźnia się z zapłatą, wierzycielowi przysługuje od dłużnika kwota od 40 do 100 euro.  Wysokość rekompensaty została określona ustawowo i zależy od wartości świadczenia pieniężnego. Jeśli windykacja długów wiązała się z wyższymi kosztami, wierzyciel może oczywiście dochodzić ich zwrotu. Zasadnicza różnica polega na tym, że kwota rekompensaty ma charakter zryczałtowany i należy się wierzycielowi za sam fakt opóźnienia w zapłacie. Koszty windykacji przewyższające tę kwotę obciążają natomiast w pierwszej kolejności wierzyciela. Stanowią jednak dla niego swojego rodzaju szkodę, której naprawienia może się domagać od dłużnika. Konieczne będzie udowodnienie tej szkody przez wierzyciela. Dowodem mogą być faktury za usługi, które świadczyła firma windykacyjna na zlecenie wierzyciela.

Koszty postępowania sądowego i komorniczego

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub komorniczego, wierzycielowi przysługuje również zwrot kosztów procesu od dłużnika. Zwrotu wspomnianych kosztów dochodzi się razem z egzekwowaną wierzytelnością główną. Koszty egzekucyjne są pokrywane w pierwszej kolejności, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Istnieją przypadki, kiedy to wierzyciel zostaje nimi obciążony. Ma to miejsce w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub z uwagi na jego bezczynność.

Windykacja na koszt dłużnika to instytucja, która ma skłonić wierzycieli do dochodzenia swoich roszczeń. Stanowi doskonałą pomoc dla przedsiębiorcy, który oczekuje zapłaty wymagalnego świadczenia. Należy jednak mieć na względzie, że koszty działań egzekucyjnych w pierwszej kolejności pokrywa wierzyciel. Dopiero kolejnym etapem jest domaganie się ich zwrotu od dłużnika.

źródło: straetus.pl – wykup długu

You might also like