FirmaSpecjalistyczna.pl

„Pałacyk plus” – jakie korzyści wiążą się z ulgą PIT na zabytki?

Każdy podatnik, który w 2021 roku poniósł koszty związane z renowacją, pracami konserwatorskimi oraz budowlanymi oprócz podstawowych ulg, może zastosować ulgę na zabytki. Co ważne, możliwość odliczenia tej ulgi przysługuje zarówno członkom wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, będących współwłaścicielami zabytku, jak również indywidualnym właścicielom zabytków.

Na czym polega ulga na zabytki?

Ulga na zabytki pozwala właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku wpisanego do krajowego rejestru zabytków odliczyć od podstawy opodatkowania wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.

Podatnik korzystający z ulgi na zabytki może odliczyć:

  • 50% kosztów poniesionych na wpłaty na fundusz remontowy, prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane,
  • wydatki poniesione w związku z nabyciem zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W tej sytuacji istnieje jednak ograniczenie kwotowe. Podatnik może odliczyć kwotę nie wyższą niż iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej nabywanego zabytku. Z tytułu nabycia zabytku podatnik nie może odliczyć więcej niż 500 000 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na zabytki?

Z ulgi na zabytki skorzystać może każdy podatnik objęty PIT, opłacający podatek według skali podatkowej, opłacający podatek liniowy, a także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do skorzystania z ulgi „Pałacyk plus” uprawnieni są wyłącznie ci podatnicy, którzy będąc właścicielami lub współwłaścicielami zabytku nieruchomego, ponieśli wydatki na:

  • prace restauratorskie, konserwatorskie i/lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym, znajdującym się w ewidencji zabytków bądź wpisanym do rejestru zabytków,
  • wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, który został utworzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zabytku nieruchomego, znajdującego się w ewidencji zabytków bądź wpisanego do rejestru zabytków,
  • nabycie zabytku nieruchomego, znajdującego się w rejestrze zabytków, a także nabycie udziału w takim zabytku, z zastrzeżeniem, iż podatnik poniósł na nabytą nieruchomość wydatek o charakterze remontowym i/lub konserwatorskim.

Aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia ulgi na zabytki, musi posiadać stosowne dokumenty, poświadczające poniesienie kosztów na ww. czynności dotyczące zabytkowej nieruchomości.

Jak udokumentować koszty poniesione na zabytek?

W zależności od tego, jaki koszt poniósł podatnik, dla odliczenia ulgi wymagane będą inne dokumenty.

W przypadku wydatków związanych z płatnością składek na fundusz remontowy podatnik musi posiadać stosowny dowód wpłaty, bądź zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową o wysokości wpłat dokonanych w roku podatkowym.

W przypadku prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, podatnik musi posiadać wystawione na piśmie zalecenia oraz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie określonych prac, a także posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Co ważne, w każdej z powyższych sytuacji, podatnik chcący odliczyć ulgę na zabytki musi być właścicielem bądź współwłaścicielem zabytku nieruchomego, już w chwili ponoszenia wydatku. Przy rozliczeniu, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego biura rachunkowego w Warszawie.

You might also like