FirmaSpecjalistyczna.pl

Jakie warunki musi spełnić transport odpadów medycznych ?

Odpady medyczne są wyjątkową grupą odpadów, które powstają w miejscu świadczenia usług o charakterze medycznym, w miejscach wykonywania badań medycznych czy tam, gdzie wykonywane są doświadczenia naukowe. Poza tym mogą one pochodzić również z salonów kosmetycznych, fryzjerskich i z miejsc, gdzie wykonuje się tatuaże. Część z wyżej wymienionych odpadów ma właściwości zakaźne i niebezpieczne, inne klasyfikuje się jako odpady inne niż niebezpieczne. Biorąc pod uwagę lokalny obowiązek przetwarzania odpadów medycznych, a także unieszkodliwiania odpadów zakaźnych, istnieje konieczność gospodarki odpadami medycznymi; w tym także ich transportowania do określonych miejsc.

Rodzaje odpadów medycznych

Odpady medyczne można podzielić na kilka grup i są to odpowiednio:

  • odpady medyczne zakaźne: między innymi organy, części ciała, pojemniki na krew, także inne odpady, zawierające toksyny, lub żywe drobnoustroje chorobotwórcze,
  • odpady medyczne specjalne: między innymi przeterminowane leki, resztki tabletek, chemikalia,
  • odpady inne niż niebezpieczne: między innymi narzędzia zabiegowe, chirurgiczne, rękawiczki, czy strzykawki.

Zanim odpady medyczne zostaną dopuszczone do przewozu, otrzymują odpowiednie kody transportowe, dzięki którym spełniają wymogi transportu.

Transport odpadów medycznych zakaźnych – obowiązki transportującego odpady

Na mocy ustawy dotyczącej transportowania odpadów medycznych, ich transport odbywa się zgodnie z wymogami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, jak również ochrony środowiska, w szczególności w sposób, który uwzględnia właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, w tym zagrożenia i ich stan skupienia. Osoba transportująca odpady musi uzyskać indywidualny numer rejestrowy (wydawany przez marszałka województwa) i wpis do rejestru.

Firma, która wykonuje usługę transport odpadów medycznych zakaźnych, ma obowiązek dostarczyć odpady do miejsca ich przeznaczenia i przekazać je osobie wskazanej przez zlecającego. Przewoźnik ma także zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa, odpowiednie do rodzaju przewożonych odpadów medycznych.

Odpady niebezpieczne

Transportowanie odpadów medycznych niebezpiecznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami co do transportu towarów niebezpiecznych ( ADR ).

Pojazdy, które przeznaczone są do transportu niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być właściwie oznakowane i mieć formę zamknięta. Na szczególną uwagę zasługuje również etap pakowania tego typu odpadów. Biorąc pod uwagę rodzaj odpadów, muszą być zastosowane specjalistyczne jednorazowe worki z właściwym oznakowaniem ostrzegawczym. Należy także przestrzegać warunków odnośnie załadunku i rozładunku.

Odpady medyczne inne niż niebezpieczne

Jeżeli przewożony materiał nie zawiera substancji zakaźnych, albo innych substancji, które mogłyby spowodować choroby u zwierząt i u ludzi, jego transport może odbyć się z wyłączeniem przepisów ADR. Do przewożenia tego typu materiałów można stosować pojemniki i worki wielokrotnego użytku.

Dokumenty przewozowe

Zgodnie z ustawą dotyczącą transportu drogowego podczas przewożenia towaru kierowca musi posiadać i okazywać w razie potrzeby dokumenty przewozowe (odnośnie materiału i przedmiotu do przewozu), a także dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego.

W przypadku transportu towarów podlegających umowie ADR kierowca musi posiadać także ze sobą dokumenty zgodne z tą umową. W dokumentach tych musi się znajdować między innymi numer UN, który określa przyporządkowanie towaru do substancji niebezpiecznych, a także grupę pakowania, prawidłową nazwę przewozową i liczbę sztuk w przesyłce.

Podsumowując powyższy artykuł, warto zaznaczyć, że firma zajmująca się przewożeniem odpadów medycznych musi dysponować specjalistycznym sprzętem, do którego zaliczyć można pojazdy przystosowane do przewozu tego typu ładunku i specjalistyczne opakowania. W zależności od rodzaju przewożonych odpadów medycznych muszą być przestrzegane przepisy zgodne z umową ADR.

You might also like