FirmaSpecjalistyczna.pl

Prosta Spółka Akcyjna – co zakłada projekt ustawy?

Rok 2019 wiąże się z zaplanowaną nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Planowane do wprowadzenia zmiany zakładają m.in. utworzenie spółki nowego rodzaju określanej mianem Prostej Spółki Akcyjnej. Ma ona z założenia ułatwić rozwój nowych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim popularnych w ostatnich latach start-upów. Ten typ prowadzenia działalności gospodarczej z pewnością spotka się z zainteresowaniem sektora technologicznego, choć skorzystać mogą z niego wszyscy przedsiębiorcy, dla których dotychczas dostępne regulacje nie są w pełni odpowiednie.

Zasady funkcjonowania Prostej Spółki Akcyjnej

Nowa forma spółki jest rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom nowych, innowacyjnych start-upów. Ograniczenie do minimum wymaganych formalności związanych z zakładaniem Prostej Spółki Akcyjnej oraz wprowadzenie mechanizmu ochrony wierzycieli przed umyślnymi szkodami wspólników, zagrażającymi wypłacalności spółki, sprawiają, że zaproponowane rozwiązanie wydaje się być bardzo korzystne.

Dzięki temu, że zarejestrowanie Prostej Spółki Akcyjnej możliwe będzie za pośrednictwem internetu, działalność będzie można prowadzić już 24 godziny po dokonaniu zgłoszenia. Dla porównania, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proces ten trwa średnio ok. miesiąca. Drogą elektroniczną możliwe będzie również załatwianie większości spraw formalnych, w tym m.in.: podejmowanie uchwał czy przeprowadzenie zgromadzenia akcjonariuszy.

Zalety rozwiązania

Wśród największych zalet Prostej Spółki Akcyjnej należy wyróżnić:

  • szybką i prostą rejestrację przez Internet (przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP),
  • możliwość załatwiania wszystkich procedur drogą elektroniczną,
  • wymagany kapitał początkowy ustalony na poziomie minimalnym 1 zł,
  • brak barier wyjścia,
  • brak kapitału zakładowego,
  • brak restrykcyjnych obowiązków, jakie nakładane są na spółki publiczne,
  • uproszczona ewidencja zdematerializowanych akcji (bankowa lub notarialna),
  • możliwość utworzenia jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu,
  • brak konieczności powoływania rady nadzorczej,
  • likwidacja spółki przez przejęcie majątku i zobowiązań.

Prowadzenie księgowości w Prostej Spółce Akcyjnej

Ważną kwestią związana z finansami Prostej Spółki Akcyjnej jest konieczność zorganizowania zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w okresie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jednym z punków obrad musi być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a także uchwała o wypłacie dywidendy. Należy przy tym zaznaczyć, że decyzją akcjonariuszy, uchwały również mogą być przyjmowane drogą elektroniczną, co stanowi znaczące ułatwienie w stosunku do pozostałych form spółek.

Prosta Spółka Akcyjna jest rozwiązaniem łączącym najlepsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Jednak bez względu na to, jak szerokie będzie spektrum korzyści z prowadzenia tej formy działalności, z przedsiębiorcy nie zostanie zdjęty obowiązek prowadzenia księgowości. Ponieważ to ta dziedzina zwykle nastręcza najwięcej problemów, gdyż związana jest z koniecznością posiadania szerokiej wiedzy podatkowej i rachunkowej, warto powierzyć prowadzenie księgowości wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Wówczas przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na prowadzeniu swojego biznesu.

Inspirowane: Mddp-outsourcing.pl – e-sprawozdania finansowe

You might also like