FirmaSpecjalistyczna.pl

Czy da się zabezpieczyć przed niewypłacalnymi klientami?

Ryzyko niewypłacalności klientów

Problemy związane z ewentualną niewypłacalności kontrahentów i klientów trapią polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych z grupy małych i średnich firm. I wprawdzie kredytem kupieckim europejska gospodarka stoi, ale lęk przed niewypłacalnością partnera biznesowego jest w pełni uzasadniony. Ograniczenie grupy odbiorców towarów lub usług do podmiotów posiadających natychmiastowe zdolności płatnicze nie leży jednak w interesie ekspansji rynkowej. Na szczęście da się przygotować firmę do odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem kredytowym i sprzedaż z odroczoną płatnością może być dziś w pełni bezpieczna.

 Jak działa wywiad gospodarczy? 

Wywiad gospodarczy to szereg usług z zakresu zarządzania informacją o ryzyku biznesowym. Polega on zwykle na poufnej i dyskretnej weryfikacji zdolności finansowych kontrahenta, rozpoznaniu i oszacowaniu zagrożeń finansowych dla inwestycji oraz prowadzeniu śledztw gospodarczych. To ważne strategie zarządzania ryzykiem. Pracownicy firm oferujących usługi z zakresu wywiadu gospodarczego badają strategiczne obszary rynku inwestycyjnego, sprawdzają wiarygodność kluczowych partnerów biznesowych, ustalając na przykład listy ich podwykonawców, monitorują udziały i sukcesy w przetargach oraz badają potencjał pracowników strategicznych (w tym obsługi prawnej i księgowej). Sprawdzane są wtedy faktyczne zasoby majątkowe, ewentualne kolizje prawne i sieci powiązań personalnych przedsiębiorców. Wszystkie te działania służą minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

A jeśli już dojdzie do trudności z uzyskaniem spłaty roszczeń? 

Mimo wzrastającej popularności korzystania w Polsce z usług firm zajmujących się wywiadem gospodarczym, wielu przedsiębiorców, ze względu na oszczędności, wchodzi w relacje inwestycyjne z niewypłacalnymi klientami. To złudna oszczędność i w tej sytuacji pozostaje jedynie współpraca z firmą windykacyjną.

Firma windykacyjna

Firmy windykacyjne podejmują działania na zlecenie przedsiębiorcy. Pierwszą czynnością windykacyjną jest ustalenie faktycznego stanu zadłużenia. Następnie windykator podejmuje próby negocjacji w kwestii nawiązania porozumienia w spłacie długów pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Perswazja odnosi skutki faktyczne w blisko połowie postępowań windykacyjnych w Polsce. Druga połowa kończy się wprowadzeniem sporu na drogę sądową i ustaleniem czynności komorniczych. Komornik – w odróżnieniu od windykatora – ma status pracownika publicznego, co skutkuje prawem do zajęcia mienia oraz aktywów zgromadzonych na kontach bankowych dłużnika. Komornik może także zająć część wynagrodzenia dłużnika i tym samym obniżyć jego wiarygodność osobistą i pracowniczą w kontekście rynku pracy.

Firma windykacyjna jako podmiot w kontekście wiedzy o roszczeniach z danych Banku Światowego w Polsce 

W świetle informacji upowszechnianych przez Bank Światowy w Polsce rozwój firm windykacyjnych będzie dynamicznie wzrastał z uwagi na słabą kulturę zaufania i skuteczności kredytu kupieckiego. Obecnie średni czas egzekucji roszczeń z tytułu należności handlowej wynosi aż 830 dni i co trzecia faktura regulowana jest z opóźnieniem powyżej 90 dni. To trudne okoliczności dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym jednoosobowych firm.

Przed niewypłacalnym klientem da się chronić 

Firmy windykacyjne coraz częściej oferują także w swej ofercie współpracę, niejako profilaktyczną, z wywiadem gospodarczym oraz ofertą ubezpieczeń gospodarczych. To świadczenia zabezpieczające na wypadek nagłej niewypłacalności kontrahenta lub klienta przydatne zwłaszcza w sytuacji przewlekłych procesów komorniczych. Połowa windykacji kończy się jednak na porozumieniu negocjacyjnym wierzyciela i dłużnika.

Inspirowane: Straetus.pl – kupno wierzytelności

You might also like