FirmaSpecjalistyczna.pl

Outsourcing zadań Inspektora Ochrony Danych – wygoda i pewność prawidłowo realizowanych zadań ochrony danych osobowych

0

Prawidłowe wdrożenie przepisów RODO wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia, które zazwyczaj nie są dostępne dla szeregowych pracowników. Dla pewności prawidłowego zabezpieczenia danych warto skorzystać z usług zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych – czy Twoja firma/ organizacja musi go powołać

Inspektor Ochrony Danych to osoba, której zadaniem jest wsparcie organizacji w zakresie ochrony danych osobowych.  Jest to specjalista, który charakteryzuje się wysokim poziomem wiedzy, kwalifikacjami i doświadczeniem umożliwiającymi skuteczną pieczę nad bezpieczeństwem przetwarzania danych w przedsiębiorstwie/ organizacji.

Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 37 ust.1, powołują organy i podmioty publiczne (z wyłączeniem sądów w zakresie spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości) oraz organizacje i przedsiębiorstwa, których głównym zadaniem jest regularne i na dużą skalę monitorowanie osób fizycznych lub przetwarzające szczególną kategorię danych osobowych.

Outsourcing IOD – najefektywniejsza forma współpracy

Przepisy związane z RODO nakładają na przedsiębiorców, organizacje czy instytucje zobowiązania, które wymagają wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych i ich bezpiecznego przetwarzania. Wyszkolenie pracownika, który będzie posiadał wystarczające umiejętności i kompetencje jest procesem żmudnym i długotrwałym, dlatego warto posiłkować się usługami specjalistów, którzy oferują wieloaspektową pomoc w zakresie dostosowania działalności klienta do obowiązków związanych z ochrona danych osobowych.

Zatrudnienie specjalisty z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych to szybki, sprawdzony i efektywny sposób na kompleksowe wdrożenie polityki bezpieczeństwa. Jest to także skuteczne zabezpieczenie przed dotkliwymi karami administracyjnymi i finansowymi określonymi w RODO.

Czego możesz oczekiwać w ramach usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych

Korzystając z usług zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych otrzymujesz stałe i kompleksowe wsparcie prawne oraz techniczne w zakresie procesów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

W zakresie wiedzy

Korzystając z outsourcingu IOD otrzymujesz kompleksowe doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wdrażaniem ochrony danych osobowych w procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwie czy organizacji. Istotnym atutem zatrudnienia zewnętrznego IOD jest możliwość korzystania ze szkoleń, przeprowadzanych przez specjalistę, dzięki którym zwiększa się wiedza pracowników nt. bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz ich świadomość w zakresie istoty wdrażania polityki bezpieczeństwa danych w firmie.

W zakresie praktycznych zastosowań

W celu stałego doskonalenia ochrony danych oraz dostosowywania związanych z nią procesów do potrzeb i możliwości klientów zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych regularnie przeprowadza audyty zgodności realizowanych w zakładzie praktyk do przepisów prawa i do obowiązujących wewnętrznych procedur tworzących politykę bezpieczeństwa w firmie/ organizacji. Tworzy także procedury dotyczące ochrony danych osobowych. Tu warto podkreślić, że zatrudnienie specjalisty na tym stanowisku, posiadającego doświadczenie i wiedzę w zakresie dobrych praktyk, pozwala na takie dopasowanie procedur ochrony danych osobowych, które nie będą stanowić obciążenia dla pracowników i będą stricte odnosić się do indywidualnej specyfiki działalności przedsiębiorstwa/ organizacji.

W zakresie reprezentacji

W zakresie czynności związanych z kontrolami i skargami zatrudniony zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych powinien reprezentować klienta wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i z ramienia klienta uczestniczył będzie w kontrolach, korespondencji, zgłaszał ewentualne incydenty i prowadził konsultacje. Jednocześnie będzie osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie skarg związanych z działalnością klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Źródło: https://www.isecure.pl

You might also like