FirmaSpecjalistyczna.pl

Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

0

Pracodawca, zatrudniając osobę z grupą inwalidzką, musi przestrzegać pewnych przysługujących jej praw. Jednak zatrudnienie niepełnosprawnego to nie tylko obowiązki. Niesie ono ze sobą także wiele korzyści.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Jedną z korzyści, na które może liczyć pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, jest dofinansowanie do wynagrodzenia, jakie przysługuje takiemu pracownikowi. Dofinansowanie to pochodzi ze środków pieniężnych, jakimi dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Warunkiem jest to, by kandydat na pracownika widniał w ewidencji osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Z dofinansowań mogą korzystać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają osobę z grupą inwalidzką, prowadzący zakład pracy chronionej, lub zatrudniający nie mniej niż 25 osób w pełnym wymiarze godzin, przy czym wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w ich przedsiębiorstwie nie może być niższy niż 6 procent. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika o jest uzależniona od wielu czynników, takich jak stopień niepełnosprawności czy okres zatrudnienia.

Refundacje składek ZUS

Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego może liczyć także na refundację składek ZUS. W przypadku, gdy zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie mniej niż 25 pracowników, ma możliwość skorzystania z refundacji części składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne takiego pracownika. Jeśli zatrudnia osobę z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności może liczyć na refundację części kosztów własnego ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku zatrudnienia osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności zwrotowi podlega część kosztów ubezpieczenia emerytalnego, a także część kosztów ubezpieczenia emerytalnego pracodawcy.

Zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy

Kolejną finansową korzyścią, płynącą z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, jest zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska do jej indywidualnych potrzeb. Dotyczy on odpowiedniej adaptacji pomieszczeń i dróg komunikacyjnych, a także takiego doposażenia stanowiska, które umożliwi pracownikowi efektywną realizację codziennych zadań zawodowych. Warto także podkreślić, że osoba z grupą inwalidzką, posiadająca pewne ograniczenia związane z mobilnością, wymaga odpowiedniego wyposażenia miejsca pracy w windy czy podjazdy, co sprzyja podniesieniu standardu obiektu.

Zwrotowi podlegają także koszty związane z zatrudnieniem dodatkowej osoby, której celem będzie bezpośrednia pomoc niepełnosprawnemu w codziennej pracy. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na odpowiednie przystosowanie miejsca do potrzeb takiego pracownika jest zatrudnienie takiej osoby na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Korzyści pozafinansowe

Pracodawca zatrudniając niepełnosprawnego może liczyć na wiele finansowych korzyści. Jednak warto zwrócić uwagę także na te pozafinansowe. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę  fakt, iż zatrudnienie takiego pracownika może mieć bardzo pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Pracodawca nawiązujący współpracę z osobą z grupą inwalidzką pokazuje dużą empatię oraz brak uprzedzeń. Z pewnością wzbudzi to szacunek nie tylko wśród kontrahentów, ale także samych pracowników.

Zatrudnienie niepełnosprawnego może stać się także niekonwencjonalną formą motywacji zatrudnionych. Warto także pamiętać, że może on być równie dobrym specjalistą, jak każda inna osoba pełnosprawna. Jego niepełnosprawność w żaden sposób nie warunkuje gorszej efektywności czy też  mniejszego wkładu pracy. Może posiadać wiedzę i kwalifikacje, które w dużej mierze przyczynią się do rozwoju danej firmy.

Źródło: http://bponetwork.pl/

You might also like